Általános Szerződési Feltételek 
I. ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya    

I.1. Jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) Dürgő György E.V., valamint az általa Debrecen területén eszközölt autótisztítási tevékenység tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásárló jogalany közötti vállalkozási jogviszony általános feltételeit rendezi a weboldal általi igénybevétellel.

I.2. Az ÁSZF 2020. június 2. napi hatállyal határozatlan időtartamra jön létre a Felek részéről, és az azt követően megkötött jogügyletekre alkalmazható.


II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi Szerződés a Vállalkozó és a Megrendelő között a szolgáltatás megrendelésének véglegessé válása következtében, a Vállalkozó általi sikeres visszaigazolás megküldése mellett, magyarul létrejött, írásbeli ügylet, amelynek jelen hatályos ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi;

Vállalkozó Dürgő György Egyéni Vállalkozó (székhely: Magyarország, 4031 Debrecen, Bán utca 17. nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: …. tárhelyszolgáltatója neve:PythonAnywhere LLP.; székhelye:28 Ely Place, 3rd Floor, London EC1N 6TD, United Kingdom,; e-mail:support@pythonanywhere.com)

Washr honlap (továbbiakban: honlap) az Vállalkozó részéről üzemeltetett, a www.washr.hu domain név alatt futó weboldal;

Felek alatt az együttesen értendő a Vállalkozó és Megrendelő

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető autómosási szolgáltatás valamelyike esetén a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott helyre és időben történő kimenetel a megrendelt tevékenység szerződésszerű elvégzése Vállalkozási díj maradéktalan teljesítése fejében;

Vállalkozási díj a megkötésre került Egyedi Szerződés alapján Vállalkozó által nyújtandó Szolgáltatás Vevő általi pénzbeli ellentételezése;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (vagy amely) a vállalkozói szolgáltatást ezen weblap igénybevételével online megrendeli;III. Kisegítő szabályok


III.1. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Szerződés eltérően rendelkezik a határidőszámításról, úgy a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszony tekintetében meghatározott akármilyen határidőszámítás naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

III.2. A Feleknek a jognyilatkozataikat a vállalkozói székhelyre, illetve a Megrendelőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megadott elérhetőségére kell küldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem minősülnek érvényesnek.

III.3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kötelezi magát azon tekintetben, hogy az Egyedi Szerződés létrejötte után, a vásárláshoz kapcsolódóan a megrendeléssel összefüggő adataiban módosítást nem hajthat végre, ha mégis, az nem minősül hatályosnak. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Megrendelő tartozik helytállási kötelezettséggel. Ez alól kivételt képez az adatváltozás közlésének kötelezettsége, és ennek az ÁSZF vonatkozó módosításával tesz eleget.

III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Megrendelővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési fikció). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. A Vállalkozó és a Megrendelő tekintetében beálló kézbesítési fikcióból eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét ezúton kizárja.

III.5. A Megrendelő - összhangban kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségével - köteles haladéktalanul informálni a Vállalkozót, ha valamely, a Vállalkozótól várt értesítés semmilyen formában sem vagy nem határidőben érkezett meg hozzá.

III.6. Az Egyedi Szerződésben, illetőleg jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi Szerződés, illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

III.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződésből– ideértve jelen ÁSZF-et is – származó jogi vitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetnek. Amennyiben az eredménytelen, akkor a fogyasztói jogviták kivételével, a Felek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 45. § (1) bekezdés és az 50. § (1) bekezdésben, a 91. és 99. §-ban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (felek által kikötött illetékesség).


IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma


Hozzáférés a vállalkozói szolgáltatáshoz

IV.1. A Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatásaihoz a www.washr.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Megrendelőnek lehetősége nyílik arra, hogy a honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első Egyedi Szerződés létrejötte révén a Vállalkozó – a szolgáltatásrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Megrendelőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Megrendelő a honlap nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott felhasználói felületre.

IV.2. A Megrendelő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely vállalkozói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Megrendelő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy a Vállalkozó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó megrendelői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

IV.3. A Vállalkozó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a foglalással, akár a szavatossági igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vállalkozási díjat a Megrendelő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes megrendelői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően a Vállalkozót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Vállalkozó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

IV.4. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. A Vállalkozót egyáltalán nem terheli felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó tekintetében. Amennyiben a vállalkozói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Megrendelő érdekkörében merül fel, a Vállalkozónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Megrendelő részére. A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.5. A Megrendelő oldaláról a szolgáltatás megrendelésének folyamán, még annak véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.    

A szolgáltatás kiválasztása


IV.6. A Megrendelő a szolgáltatás kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Vállalkozó a szolgáltatási árak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy a szolgáltatás vállalkozói megerősítését követően a megrendelt szolgáltatás árát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan a Vállalkozót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. A Vállalkozó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.


A szolgáltatásrendelés


IV.7. A Megrendelő a „mosás foglalása” űrlap kitöltésével jön létre, ahol megadja a vállalkozói szolgáltatás teljesítéséhez szükséges releváns adatokat (Megrendelő neve és e-mail címe, telefonszáma; szolgáltatás végzésének helye, ideje; szolgáltatás tárgyát képező személygépjármű rendszáma).

IV.8. Felek közti Egyedi Szerződés akkor tekintendő létrejöttnek, amikor a Megrendelő kitöltötte az űrlapot, továbbá elfogadásra került részéről az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató. További érvényességi feltétele, hogy ezzel egyidejűleg megtérítése a Vállalkozási díjat.

IV.9. Amennyiben a Megrendelő a IV.8. pontban foglaltaknak eleget tett, és sikeresnek minősült a szolgáltatásrendelés, úgy erről a Vállalkozó a Megrendelő által megadott e-mail útján visszaigazolást küld erről. A megrendelés visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg a Vállalkozót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

IV.10. A Vállalkozó és a Megrendelő között az Egyedi Szerződés a vállalkozói visszaigazolás megküldésével, majd annak részéről történő elvégzéséig jön létre. Az Egyedi Szerződés megkötésével összefüggésben a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatásrendelés véglegesítése számára egyben fizetési kötelezettséget is keletkeztet. Amennyiben a Megrendelő megrendelése beérkezésének elektronikus úton történő visszaigazolása legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól (ajánlati kötöttség alóli mentesülés).    

IV.12. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött Egyedi Szerződést.

IV.13. Az Egyedi Szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

IV.14. Az Egyedi Szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a Felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.V. A Vállalkozási díj és teljesítése

V.1. A Vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozó -kötelezettségteljesítésével kapcsolatos- Megrendelő általi szolgáltatásrendelésnél megjelölt helyszínre történő kimenetellel kapcsolatos költséget.

V.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjat bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, miként a Vállalkozási díjról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Megrendelő által a szolgáltatásrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján. Vállalkozó utólagos név, valamint címmódosítást nem hajt végre. Megrendelő kötelezettsége a megrendelés előtt meggyőződni arról, hogy megfelelő és helyes számlázási adatokat adott meg a Vállalkozó részére.

A Vállalkozási díj teljesítésének módjai

V.3. A megrendelt szolgáltatás Vállalkozói díjának kiegyenlítése csak a domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés, mint fizetési mód igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége. 

V.7. Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül a paylike.io biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a Vállalkozói díj kiegyenlítése. A Megrendelő bankkártyájának adatait Vállalkozó semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak a Vállalkozó tudomására.

V.8. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Megrendelőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Megrendelő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát. Amennyiben többszöri próbálkozás ellenére sem sikerül kiegyenlíteni a Vállalkozási díjat, úgy az nem minősül sikeres tranzakciónak, és a szolgáltatásmegrendelés sem sikerült.

V.9. A Vállalkozó pénzintézete a Vállalkozási díj teljesítése céljából csak a Visa és Mastercard bankkártyákat tud elfogadni.    

VI. A szolgáltatási helyszínre történő kimenetel és a panaszkezelés

VI.1. A Vállalkozó a Megrendelő általi szolgáltatás rendelés során megjelölt helyszínre és időpontban köteles megjelenni és elvégezni kötelezettségét. Vállalkozó hétfőtől péntekig, illetve szombat és vasárnap napokon 08:00 - 18:00, 10:00 - 17:00 időintervallumban dolgozik.

VI.2. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból (pl. a szolgáltatás rendelés folyamán téves adatot bocsátott rendelkezésre) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Megrendelő terhére esnek, és a Vállalkozó ezekért sem a Megrendelő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

VI.3. A Megrendelő köteles a szolgáltatást - Vállalkozó által eredményesnek minősítésének esetén – az általa megjelölt helyszínen és időpontban ellenőrizni. 

VI.7. A Megrendelő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Vállalkozóval az elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. A hiba jelzésének késedelemből, netán elmaradásából származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Megrendelő köteles.

VI.8. A Vállalkozó által teljesített szolgáltatás tekintetében a kárveszély akkor száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre, amikor a Vállalkozó elvégezte általa eredményesnek minősített szolgáltatást.

VI.9. Megrendelő ezúton tudomásul veszi, hogy amennyiben megrendelni kívánja a vállalkozói szolgáltatást, úgy a kívánt megrendelésétől számított 1 órán belül nem tud a Vállalkozó helyszínre menni szolgáltatás nyújtásának megkezdése céljából.

VI.10. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a vállalkozói szolgáltatással összefüggésben a Megrendelőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére (Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@washer.hu; levelezési címe: Magyarország, 4031 Debrecen, Bán utca 17), illetőleg a Vállalkozó székhelyére is megküldheti. A Vállalkozó a panaszokat érkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és értesíti a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről. Vállalkozó szóbeli panasz esetén az arról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott érdemi választ írásban közli és küldi meg a Megrendelőnek. A panasz elutasítása esetén a Megrendelő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz) vagy a bírósághoz fordulhat.    

A lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségét itt találja:
http://jarasinfo.gov.hu        

A Vállalkozó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexxel nem rendelkezik.    VII. Az ÁSZF módosítása, az Egyedi Szerződés megszűnése, lemondási tilalom

VII.1. A Vállalkozót– különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az Egyedi Szerződés teljesedésbe megy a vállalkozói szolgáltatás és a Vállalkozási díj szerződésszerű teljesítésével.

VII.3. A Megrendelő a már sikeresen megrendelt szolgáltatást nem jogosult lemondani, mely esetén a Vállalkozó a Vállalkozási díjat a Megrendelő a megrendelésben megadott számlaszámra visszautalja 3 munkanapon belül.    
A Megrendelő ezen esetben jogosult telefonon egy általa megjelölt időpontban átütemezni a megrendelt szolgáltatás teljesítését.

VII.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében.

VIII. Felelősséggel és vállalkozó szolgáltatás megtagadásával kapcsolatos rendelkezések

VIII.1. Vállalkozónak felelősségi kötelezettsége nem áll fenn, ha neki fel nem róható okokra visszavezethetőleg üzemzavar vagy hozzáférési hiba keletkezik a szolgáltatás teljesítése közben.

VIII.2. Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel kizárólag az általa végzett tevékenységgel összefüggésben keletkezett károkért tartozik.

VIII.3. Vállalkozó a kártérítési felelősségét limitálja a Megrendelő által teljesített Vállalkozási díj összegéig.

VIII.4. Vállalkozó jogosult megtagadni a szolgáltatás teljesítését, amennyiben a Megrendelő nem megfelelő magatartást tanúsít vagy nem működik együtt a szolgáltatás teljesítése érdekében. Ekkor a Megrendelő által kifizetett Vállalkozási díj számára visszajár.

VIII.5. Ha a szolgáltatás tárgyát képező személygépjármű nem áll rendelkezésre a szolgáltatásrendelésben meghatározott időben a helyszínen, úgy a Vállalkozó nem köteles visszatéríteni a Vállalkozási díjat.

VIII.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa Szolgáltatás végzésének megjelölt helyszínre a Vállalkozó neki nem felróhatóan késedelmesen érkezik (főként, de nem kizárólag forgalmi okok miatt), úgy az nem a Vállalkozó felelőssége, így felelősség sem terheli ezért.

IX. Záró rendelkezések

IX.2. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

IX.3. Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a Vállalkozó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) a Vállalkozó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül a Vállalkozó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat a Vállalkozó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – a Megrendelőt értesíti.

IX.4. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a felelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (1997. évi CLV. törvény 28.§). A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki. (1997. évi CLV. törvény 20.§ (5) bekezdés). A Vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Vállalkozó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.    
A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Telefonszáma: +  52-500-710 illetve 52-500-745. Levelezési címe: Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Weboldala a https://www.hbmbekeltetes.hu/.hu internetes címen érhető el.        

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes. (1997. évi CLV. törvény 18.§ (5) bekezdés)    

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. (1997. évi CLV. törvény 19.§)    
Ha nem elégedett a panaszkezelési folyamattal vagy annak eredményével, nyújtson be panaszt az Európai Bizottság online vitarendezési platformján.    

PANASZ BENYÚJTÁSA AZ ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMON az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=HU

Ezzel a hivatkozással nyissa meg a vitarendezési platformot.
Töltse ki az űrlapot.    
A kereskedő adatainak megadásakor adja meg az ugyfelszolgalat@washr.hu címet.
Küldje be a panaszt.    

IX.5. A honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.


Debrecen, 2020. június 2.